Algemene voorwaarden

1 Definities

In deze algemene voorwaarden vind je de spelregels van onze website en van derden.

2 Toepasselijkheid 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle accounts, overeenkomsten, abonnementen en (rechts)handelingen tussen Kappersforum.com en de gebruiker en op ieder gebruik van de website door de gebruiker. 

2.2 De policies bevatten antwoorden op veelgestelde vragen, algemene huisregels en specifieke regels voor het gebruik (bepaalde delen van) van de website. De policies zijn bindend en onverkort van toepassing op het bezoek en het gebruik van de website door de gebruiker. 

2.3 In geval van strijdigheid prevaleren de bepalingen uit deze algemene voorwaarden boven bepalingen uit de policies. 

2.4 Kappersforum.com mag deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De gebruiker wordt geadviseerd om via de reguliere kanalen op de website de algemene voorwaarden regelmatig op wijzigingen na te gaan. Indien de gebruiker ook na wijziging van de algemene voorwaarden gebruik blijft maken van de website, wordt hij geacht de gewijzigde algemene voorwaarden onherroepelijk te aanvaarden. 

3 Registratie voor een account 

3.1 De aspirant-gebruiker kan een account aanvragen door het online registratieformulier volledig in te vullen en te versturen naar Kappersforum@outlook.com. 

3.2 Het account komt tot stand nadat Kappersforum@outlook.com een wachtwoord en gebruikersnaam heeft toegestuurd door de aspirant-gebruiker opgegeven e-mailadres waarmee de aspirant-gebruiker zijn of haar account kan activeren. 

3.3 Kappersforum.com behoudt zich het recht voor een aanvraag voor een account te weigeren of de account na registratie weer op te heffen, bijvoorbeeld indien er sprake is van een sanctie. 

3.4 De inloggegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet aan derden ter beschikking worden gesteld. De gebruiker staat in voor het gebruik dat van zijn inloggegevens wordt gemaakt, ook al gebeurt dat zonder zijn medeweten. 

3.5 De gebruiker zal Kappersforum.com onmiddellijk waarschuwen als hij vermoedt dat zijn inloggegevens bij een derde bekend zijn of zich anderszins onregelmatigheden voordoen. 

3.6 Het is een gebruiker niet toegestaan meer dan één (1) account aan te vragen of te beheren. Het is verder niet toegestaan (opnieuw) een account aan te vragen of te beheren nadat Kappersforum.com de aanvraag van een (aspirant-) gebruiker voor een account heeft geweigerd of een account van de gebruiker na registratie heeft opgeheven. 

4 Gebruiksvoorschriften website en plaatsen content

4.1 De gebruiker dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de website en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door Kappersforum.com mag worden verwacht van een zorgvuldige gebruiker. 

In het bijzonder zal de gebruiker: 

 • Zich houden aan de “netiquette” regels (te vinden op http://www.ietf.org/rfc/rfc1855.txt)
 • Zich houden aan de voorschriften en richtlijnen die zijn opgenomen in de policies 
 • Geen handelingen verrichten of content plaatsen die in strijd zijn met wet- of regelgeving, de goede zeden of de openbare orde 
 • Alle op de website weergegeven of aan hem/haar gerichte voorschriften en aanwijzingen in acht nemen, waaronder aanwijzingen van de crew 
 • Geen inbreuk maken op of anderszins in strijd handelen met intellectuele eigendomsrechten van Kappersforum.com of derden 
 • Geen handelingen verrichten of content plaatsen die overlast veroorzaken voor andere leden of bezoekers van de website 
 • Geen spam of andere ongewenste berichten verspreiden aan andere gebruikers of bezoekers van de website via bijvoorbeeld instant messaging (zoals Discord, Slack, WhatsApp, etc.) en e-mail 
 • Geen content van Kappersforum.com of andere leden wijzigen, wissen of onbruikbaar maken
 • Geen malware verspreiden 
 • Geen robots, spiders, toepassingen voor het doorzoeken van websites of andere middelen voor het zoeken of indexeren van (delen van) de website en content van gebruikers gebruiken 
 • De beveiliging van Kappersforum.com ontwijken of verwijderen 
 • Geen gebruik maken van adblockers of op andere wijze reclame-uitingen weren, anders dan de optie die Kappersforum.com de gebruiker biedt indien hij een betaald abonnement heeft afgesloten 
 • In een review zal de gebruiker transparant zijn over de herkomst van het product en of er een beloning is ontvangen of in het vooruitzicht wordt gesteld voor het plaatsen van de review 

4.3 De gebruiker is verantwoordelijk voor de inhoud van alle content die via zijn account op de website worden geplaatst. Kappersforum.com adviseert de gebruiker om geen persoonlijke informatie op de website te plaatsen zoals adresgegevens, telefoonnummers of financiële informatie. 

4.4 De gebruiker erkent dat Kappersforum.com niet verplicht is om actief content van gebruikers te beheren, te bewerken, voor plaatsing op de website te controleren of te monitoren. Kappersforum.com staat niet in voor de kwaliteit, juistheid of rechtmatigheid van de content van gebruikers. 

4.5 Indien Kappersforum.com of de crew vaststelt dat bepaalde content van leden niet aan deze Algemene voorwaarden voldoet, kan Kappersforum.com dit onderzoeken en waar nodig de inhoud of vormgeving van deze content naar eigen goeddunken wijzigen of verwijderen. Kappersforum.com of de crew mag de inhoud of de vormgeving van de content ook wijzigen om de leesbaarheid of de algemene kwaliteit van de website te waarborgen. Kappersforum.com en de crew zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het al dan niet uitvoeren van de in dit artikellid genoemde activiteiten. 

4.6 De gebruiker mag (ter uitsluitende beoordeling van Kappersforum.com) geen content op de website plaatsen: 

 • Die (seksueel) intimiderend, beledigend, discriminerend of van pornografische aard is of die anderszins naar algemene maatstaven als controversieel moet worden beschouwd 
 • Waarin piramidespelen of kettingbrieven worden gepromoot 
 • Die de privacy of persoonlijke levenssfeer van andere gebruikers of bezoekers van de website schendt 
 • Waarin een foto of afbeelding is opgenomen van een andere persoon zonder diens toestemming 
 • Waarin illegale software wordt aangeboden of gevraagd 
 • Waarin hardware of consumentenelektronica wordt aangeboden of gevraagd die door middel van of in verband met een strafbaar feit zijn verkregen 
 • Die gericht is op het werven van personeel, met uitzondering van content die wordt geplaatst binnen Kappersforum.com 
 • Voor reclame- of marketingdoeleinden

4.7 Indien de gebruiker meent dat een andere gebruiker of een bezoeker van de website handelt in strijd met dit artikel 4, kan hij Kappersforum.com hiervan op de hoogte stellen. 

4.8 Indien de gebruiker naar het oordeel van Kappersforum.com geheel of gedeeltelijk tekort schiet in de nakoming van het bepaalde in artikel 4.6 sub 8, is de gebruiker aan Kappersforum.com zonder dat een aanmaning of een andere voorafgaande verklaring vereist is telkens voor elke niet-nakoming een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van EUR 1.500,- (vijftienhonderd Euro). Deze boete komt Kappersforum.com toe onverminderd alle andere rechten of vorderingen van Kappersforum.com, daaronder mede begrepen het recht op nakoming en het recht op schadevergoeding naast de boete.

5 Sancties

5.1 De crew kan een sanctie opleggen aan de gebruiker indien hij in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. De gebruiker heeft recht op bemiddeling zoals nader omschreven in de toepasselijke policy. Kappersforum.com kan echter eenzijdig besluiten om het recht op bemiddeling buiten toepassing te laten, bijvoorbeeld indien de gebruiker blijkt te handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf of anderszins commerciële bedoelingen heeft. Meer informatie over de sanctierichtlijnen en de bemiddelings- en bezwaarmogelijkheden is opgenomen in de policies. 

5.2 Onverminderd enig andere recht van Kappersforum.com op grond van de wet of deze algemene voorwaarden, geldt dat indien de gebruiker in strijd handelt met artikel 4 tot en met 7 van deze algemene voorwaarden of met de policies, Kappersforum.com gerechtigd is om met onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling: 

 1. Door de gebruiker geplaatste content aan te passen of te verwijderen; 
 2. De gebruiker de toegang tot de website te ontzeggen (al dan niet tijdelijk)
 3. Het account van de gebruiker op te heffen. 

5.3 Kappersforum.com en de Crew zijn niet gehouden tot vergoeding van kosten of schade van de gebruiker in verband met een opgelegde sanctie. 

6 Rechten en verplichtingen van Kappersforum.com 

6.1 Kappersforum.com zal zich inspannen om de website ter beschikking te stellen aan de gebruiker. Kappersforum.com garandeert niet dat de website te allen tijde, ononderbroken of volledig beschikbaar zal zijn. 

6.2 Kappersforum.com behoudt zich het recht voor om: 

 1. De website onaangekondigd te blokkeren of deze buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan; 
 2. Onaangekondigd onderdelen van de website aan te passen, uit te breiden, te schrappen of anderszins te wijzigen. 

6.3 Kappersforum.com garandeert niet dat de website vrij is van fouten, gebreken of malware of dat de website actueel, compleet of accuraat is. 

6.4 Kappersforum.com is niet verantwoordelijk voor handelen of nalaten van andere gebruikers. De content van gebruikers of andere derden geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende gebruikers of derden en Kappersforum.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan. 

6.5 Bepaalde hyperlinks of ingevoegde afbeeldingen op de website leiden naar door derden beheerde, externe websites. Kappersforum.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het functioneren van deze externe websites, noch voor de kwaliteit van eventuele software, producten of diensten die daarop worden aangeboden en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. Het privacybeleid van Kappersforum.com is niet van toepassing op persoonsgegevens die via deze externe websites worden verzameld. 

7 Licentie en intellectuele eigendom 

7.1 Met inachtneming van hetgeen is bepaald in deze algemene voorwaarden, behoudt de gebruiker in beginsel de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de door hem geplaatste content. 

7.2 Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder maar niet beperkt tot auteursrecht en databankrechten, op de website en de door Kappersforum.com geplaatste content berusten uitsluitend bij Kappersforum.com of haar licentiegevers. 

7.3 De gebruiker mag de op de website opgenomen content raadplegen en daarvan kopieën maken voor uitsluitend eigen persoonlijk gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of de content, bijvoorbeeld het overnemen, reproduceren, distribueren of anderszins openbaar maken van (een deel van) de website is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kappersforum.com en/of het betreffende Lid. 

7.4 Door het plaatsen van content op de website; 

 1. Verleent de gebruiker onherroepelijk toestemming aan Kappersforum.com om deze content zonder vergoeding te publiceren, aan te passen en commercieel te exploiteren via de website of andere online of print media van DPG Media
 2. Verleent de gebruiker toestemming aan andere gebruikers en bezoekers van de website om deze content te raadplegen en daarvan kopieën te maken voor eigen gebruik
 3. Geeft de gebruiker toestemming aan Kappersforum.com voor de openbaarmaking van zijn portret, voor zover dit voorkomt in deze content
 4. Doet de gebruiker, voor zover wettelijk mogelijk, afstand van de op de content rustende persoonlijkheidsrechten. 

7.5 De gebruiker garandeert dat hij bevoegd is om voorgaande toestemmingen te verlenen en dat hij eventueel voor publicatie van deze informatie benodigde toestemmingen van derden heeft verkregen. De gebruiker vrijwaart Kappersforum.com, de crew en de overige voor haar werkzame derden voor alle schade en kosten ter zake van aanspraken van derden dat het gebruik of de exploitatie van de door de gebruiker geplaatste content inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden. 

8 Privacy 

8.1 Kappersforum.com verwerkt de persoonsgegevens van de gebruiker die nodig zijn voor het in stand houden van de website en het verlenen van diensten aan de gebruiker. Kappersforum.com heeft haar privacybeleid nader uitgewerkt in haar privacybeleid-document. De gebruiker geeft door registratie toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens zoals beschreven in het privacybeleid. 

8.2 De gebruiker staat er voor in dat hij volledig in overeenstemming handelt met alle toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en ongevraagde communicatie. In het bijzonder staat de gebruiker er voor in dat hij de benodigde toestemmingen van derden heeft verkregen om persoonsgegevens van derden op de website te publiceren. 

8.3 Behoudens voor zover expliciet toegestaan op grond van deze algemene voorwaarden, mag de gebruiker geen persoonsgegevens van andere gebruikers verwerken of anderszins gebruiken. Het is de gebruiker in het bijzonder niet toegestaan om deze persoonsgegevens van derden (i) te gebruiken voor het overbrengen van ongevraagde communicatie en (ii) al dan niet methodisch of systematisch geordend, te verzamelen. 

9 Opheffen account 

9.1 De gebruiker kan zijn account laten opheffen indien hij niet langer van de website gebruik wenst te maken. De gebruiker dient dit per e-mail aan Kappersforum.com kenbaar te maken onder opgave van zijn gebruikersnaam. 

9.2 Door de gebruiker geplaatste content kan bij de opheffing van het account niet worden verwijderd Kappersforum.com zal de aan het account gekoppelde persoonsgegevens anonimiseren zodat de content niet langer naar de gebruiker herleidbaar zijn. 

9.3 Kappersforum.com heeft het recht het account van de gebruiker op te heffen indien de gebruiker gedurende twaalf (12) maanden geen gebruik heeft gemaakt van zijn inloggegevens. 

9.4 Kappersforum.com en de crew zijn niet gehouden tot vergoeding van kosten of schade van de gebruiker in verband met het opheffen van een account op welke reden dan ook. 

10 Aansprakelijkheid 

10.1 Kappersforum.com en de crew zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade of kosten van de gebruiker of derden, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het gebruik van (delen van) de website, met inbegrip van schade als gevolg van de onjuistheid of onvolledigheid van de content of als gevolg van malware, tenzij de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Kappersforum.com. 

10.2 De gebruiker dat handelt in strijd met zijn verplichtingen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden is aansprakelijk voor alle daaruit voor Kappersforum.com voortvloeiende schade. 

10.3 De gebruiker vrijwaart Kappersforum.com, de crew en de overige voor haar werkzame derden tegen alle aanspraken van derden terzake van alle schade en kosten op enige wijze ontstaan door het gebruik door de gebruiker van de website, dan wel door het niet nakomen van de gebruiker van zijn verplichtingen op grond van deze algemene voorwaarden. 

11 Overmacht 

11.1 Kappersforum.com is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan tekortkomingen van door Kappersforum.com ingeschakelde derden, alsmede onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen. 

11.2 Wanneer de overmacht situatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd, heeft de gebruiker het recht om zijn account te beëindigen zonder dat Kappersforum.com tot restitutie van eventueel betaalde gelden, dan wel tot enige andere vergoeding van kosten of schade is gehouden. 

12 Varia 

12.1 De gebruiker is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit zijn account en deze algemene voorwaarden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kappersforum.com aan een derde over te dragen. Kappersforum.com mag rechten en verplichtingen uit het account en deze algemene voorwaarden overdragen aan derden en zal de gebruiker daarvan op de hoogte stellen. 

12.2 Indien een of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een bepaling van deze algemene voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door een bepaling van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaat. 

12.3 De rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met het account of deze algemene voorwaarden. 

12.4 Op deze algemene voorwaarden, alle overeenkomsten, abonnementen en (rechts)handelingen tussen Kappersforum.com en de gebruiker, is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. 

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 15 oktober 2020. 

Heb je verder nog vragen? Stel deze dan via de deze link!